รับ Tag Nabari no ou มาส่งต่อ

posted on 21 May 2008 20:34 by fame-tengu in cartoon

 รับ Tag Nabari no ou มาส่งต่อ

1 . คุ ณ รู้ จั ก ก า ร์ ตู น เ รื่ อ ง นี้ ไ ด้ จ า ก อ ะ ไ ร ? ?

     จากไหน ร้านการ์ตูนมั้ง ก็สำนักพิมพ์นี้ เหมาะ เลยดูๆ แล้วเจอ
     คว้าหมับ แล้วติด

2 . อั น ดั บ ตั ว ล ะ ค ร ใ น เ รื่ อ ง ที่ คุ ณ ป ลื้ ม 5 อั น ดั บ [ ร ว ม] 

     1.โยอิเตะ
     2.โรคุโจ มิฮารุ
     3.ชิมิสึ ไรโค
     4.ไอซาว่า โคอิจิ
     5.คุโรโอกาโนะ ชิจิมะ  (ชิราทามะ)

3 . ถ้ า เ รื่ อ ง นี้ ไ ม่ เ กี่ ย ว กั บ นิ น จ า มั น จ ะ ก ล า ย เ ป็ น แ น ว ไ ห น ? ?

     โยอิเตะ เป็นหนุ่มบ้านรวยสุดขรึม มิฮารุเป็นเด็กน้อย ไร้เดียงสา
      พอดีเจอกัน แล้วก้ วายๆๆๆๆๆๆๆ แต่ดันมีคู่แข่ง แม้ลำบาก ก้อไม่หวั่น กร๊ากกก
     โคอิจิ กะ ไรเม เป็นคู่กัด ตอนหลังรักกัน
     โทบาริ กะ ฮานาบุกะ จีบกันแต่เด็ก จนโตๆๆๆ แล้วก้อแต่งงาน
      

4 . คู่ ว า ย ที่ คุ ณ จิ้ น ทั น ที ห ลั ง จ า ก รู้ จั ก เ รื่ อ ง นี้  ล่ ะ ? ? 
     โยอิเตะXมิฮารุ แล้วรีบหาฟิคทันที แต่ไม่เจอ 55+ 

5 . แ ล้ ว คู่ ป ก ติ ล่ ะ ! ? ไ ม่ ส น เ ล ย รึ ไ ง ~ ? ?
     สนสิ..ชริๆ โคอิจิ กะ ไรเม

6 . จุ ด ไ ห น ข อ ง เ รื่ อ ง ที่ คุ ณ รู้ สึ ก ค า ใ จ ม า ก ที่ สุ ด *
     -โทบาริเป็นอะไรกะมิฮารุ
     - ชิราทามะ กะโคอิจิ เกี่ยวกันยังไง
     - ความจริง โคอิจิเป็นใคร ไมตายไม่ได้ อายุเท่าไหร
     - คุณภูติ กะ ชิจิมะ ทำไมคล้ายกัน
     - โยอิเตะเป็นใคร
     - อดีตของโยอิเตะ เป็นยังไง
     - มิอารุ อยู่กะป้าหรือใคร
     - ฟูมะ มีแผนอะไร
     - ทำไมคุณภูติอยากให้มิฮารุใช้พลังนัก
       

7 . แ ล้ ว ถ้ า จ ะ ใ ห้ ตั ว ล ะ ค ร ใ น เ รื่ อ ง C o s p l a y ล่ ะ ! !
      - โยอิเตะ   คอส  มิโกะชิบะ โชตะ      จาก DOLLS
      - มิฮารุ       คอส องค์หญิง ซากุระ     จาก TSUBASA
      - โคอิจิ      คอส  อุเอคิ                    จาก UEKI แสบซาผ่ากฏเทพ
      - ไรเม        คอส  มุซางิ                   จาก เซลเลอร์มูน
      - โทบาริ    คอส  โคโกโร่ นิทรา       จาก โคนัน
      - กะอุ         คอส  อิบุ ชินจิ               จาก Prince of tennis
      - ไรโค       คอส  คุราปิก้า                จาก HUNTERXHUNTER
      - ยูคิมิ        คอส  ราวี่                       จาก D.GRAY-MAN
      - ท่านฟูมะ  คอส  โคมุอิ ลี                จาก D.GRAY-MAN

8 . ถ้ า คุ ณ เ ลื อ ก ไ ด้ คุ ณ อ ย า ก จ ะ อ ยู่ กั บ ใ ค ร / อ ยู่ ด้ ว ย กั น ใ น ส ถ า น ะ ใ ด * 
      - โยอิเตะ ฐ.น้องสาว
      - มิฮารุ    ฐ.น้องสาวสามี       

9 . ตั ว ล ะ ค ร ใ ด ใ น เ รื่ อ ง ที่ คุ ณ รู้ สึ ก ว่ า น่ า ส ง ส า ร ที่ สุ ด , น่ า ก ลั่ น แ ก ล้ ง ที่ สุ ด , น่ า ก ด ที่ สุ ด * 
      - น่าสงสาร โยอิเตะ ไม่มีเหตุผลที่สงสาร สัมผัสจากความรู้สึกตอนอ่าน
      - น่าแกล้ง   โทบาริ  โดนหลอกแล้วหลอกอีก ไมเคยจำ
      - น่ากด       มิฮารุ     ไม่ต้องมีเหตุผล

1 0 . คุ ณ รู้ จั ก N a b a r i - D i a r y กับ N a b a r i - B o a r d มั้ ย ? ? 

/ ถ้ า เ ป็ น ที ม แ ค ส ใ ห้ บ อ ก บ ท ที่ แ ค ส ม า ด้ ว ย *

แ ต่ ถ้ า ไ ม่ รู้ จั ก ก็ ล อ ง แ ว ะ ไ ป เ ยี่ ย ม ช ม ไ ด้ เ ล ย ที่ ! !

h t t p : / / n a b a r i - d i a r y . e x t e e n . c o m

h t t p : / / n a b a r i . f r e e f o r u m s . o r g 

    - รู้จัก เคยเข้าไปดู 3 ครั้ง

 

ส่งต่อแทก ให้ใครก้อได้ ที่ชอบเรื่องนี้ ทุกคนละกัน

Comment

Comment:

Tweet

เข้ามารับแทก ฮุๆ

คิดถึงแกโคดเลยว่ะ

#1 By ☆~[S]eN[Y]a-☆ on 2008-05-23 04:23